Dövizle Askerlik Başvuru İşlemi

Guanco Başkonsolosluğu 25.02.2016

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını düzenleyen 6661 sayılıKanun 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadaki şartları taşıyan yükümlüler için dövizle askerlik ücreti, 1.000 Avro olarak değiştirilmiştir.

Bahsekonu Kanun’la getirilen değişiklikler 1. maddede, Kanun’dan yararlanma şartları 2. maddede belirtilmiştir. Bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın 3. maddede belirtilen belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

1. Sözkonusu yasal değişiklikçerçevesinde, 1111 sayılı Askerlik Kanun’unun Ek-1. maddesinin1. fıkrasıdeğiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir.

Kanunda yapılan değişikliklerle;

a) Ödenecek döviz miktarı 6.000 Avro'dan 1.000 Avro'ya indirilmiştir.

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır (Askerlik yaşı hesaplanmasında gün-ay dahil edilmeksizin sadece doğum yılı dikkate alınmaktadır).

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

d)6661 sayılı Kanun’un 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

e) 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, aşağıda kayıtlı şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle belgelendirmeleri gerekmektedir.Başvuruların kabulünü müteakip, ilk müracaatta bulunanların1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır. Kapsam dışı kalanlar ise,daha önce ödedikleri miktar 1.000 Avro veya daha fazla ise, ilave bir ödeme yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

f) Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

2. YASADAN YARARLANMA ŞARTLARI:

a) Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak,

c) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte temsilciliklerimize başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

3. BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:

- Nüfus cüzdanınızın aslı ve 2 adet fotokopisi,

- Pasaportunuzun aslı ve işlem yapılmış tüm sayfalarının ikişer adet fotokopisi (Oturma izni olan vizelerin ve Türkiye’ye giriş çıkış mühürlerinin olduğu sayfalar. Çalışma süresi içerisinde pasaportunuz yenilendiyse, eski pasaportunuzu ve fotokopilerini de getirmeniz gerekmektedir),

- Çalıştığınız bütün yılların oturma ve çalışma izin belgelerinin birer adet fotokopisi,

- Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmemektedir),

- Varsa en son mezun olunan okulun diploması ve bir fotokopisi,

- Varsa önceki erteleme belgelerinin birer adet fotokopisi,

- Başkonsolosluğumuza geldiğinizde size verilecek olan 2 adet formu (EK-B Lahika-2 veEK-B Lahika-3)doldurmanız gerekmektedir,

ÇALIŞANLAR İÇİN İLAVE OLARAK:

A) İŞÇİ:

- İşveren tarafından antetli kağıda yazılmış ve imzalanmış ıslak mühürlü belgenin aslı (İş teklif mektubu göndermeyiniz lütfen). Bu belgede, çalıştığınız şirketteki pozisyonunuzun, işe başlama tarihinizin ve ödenen ücretin veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmektedir) (Türkçe veya İngilizce),

- Çalıştığınız yıllara ait İş Sözleşmeleriniz (2 adet),

- Çalıştığınız yıllar içinde maaşınızın ödendiğine ilişkin maaş bordrosu veya maaşınızın hesabınıza yattığına dair banka dekontu (asılları veikişer adet fotokopisi),

- Firma ruhsatının ıslak mühürlüiki adet örneği,

B) İŞVEREN:

- Sorumluluğunuzda bulunan işyerinde işveren olarak bulunduğunuzu kanıtlayan, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imzalanmış, ıslak mühürlü belge ile fotokopisi (Türkçe veya İngilizce),

- İşyeri ruhsatınının CCPIT’den onaylı örneği ve bir fotokopisi (İngilizcesiyle beraber),

4. DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU İŞLEMİ:

Yukarıdaki belgelerle Başkonsolosluğumuza başvuran vatandaşlarımızın öncelikle dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Kanun’da belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza gerekli ödemenin yapılması için bir “döviz ödeme belgesi” düzenlenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu belgeyle bankadan ödeme yapmaları ve ödeme dekontunun aslınıBaşkonsolosluğumuza sunarak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Not: Dövizle Askerlik Başvurusunda bulunacak Vatandaşlarımızın adres beyanlarını yaptırmış olmaları, önceden yaptırılmamışsa başvuruda bulunurken yaptırmaları elzemdir.

Saygıyla duyurulur.


Melih Bora Kerimoğlu Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30

Bilgi taleplerinin, acil durumlar dışında, e-posta kanalıyla yapılması önemle rica olunur.
31.12.2018 1.1.2019 Yeni Yıl
4.2.2019 9.2.2018 Bahar Bayramı (Çin Yeni Yılı)
5.4.2019 5.4.2019 Mezar Ziyareti Günü
1.5.2019 1.5.2019 Emek Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (Guanco'da bayramın ilk günü)
7.6.2019 7.6.2019 Ejderha Kayığı Bayramı
10.8.2019 10.8.2019 Kurban Bayramı
13.9.2019 13.9.2019 Güz Ortası Bayramı ve ÇHC Ulusal Günü
1.10.2019 7.10.2019 Çin Ulusal Günü
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı